Informacja dotycząca sprzętu zakupionego ze środków OPP PZK i przekazanego do użytkowania Środkowopomorskiemu Oddziałowi PZK OT22.

Na wniosek Zarządu OT22 Prezydium ZG PZK zakupiło i przekazało naszemu Oddziałowi sprzęt krótkofalarski:
1. YAESU FT-450 radiotelefon amatorski         – 1 szt.
2. Jefton PC-30 SWM zasilacz impulsowy      – 1 szt.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi przeznaczenia środków OPP, wyżej wymieniony sprzęt powinien służyć organizacji stanowisk krótkofalarskich OT22 w czasie imprez i wypraw promujących krótkofalarstwo wśród społeczeństwa oraz szkoleniu młodzieży.

Korzystać, wypożyczając, z niego mogą jedynie członkowie Środkowopomorskiego Oddziału PZK w celach promocyjnych OT22, pracując pod znakiem klubu należącego do OT22. Nie może być używany do pracy pod prywatnym znakiem, nie może być przechowywany u osób prywatnych.

Stąd też decyzją Zarządu OT22 zgodnie z w/w wymogami dotyczącymi przeznaczenia w/w sprzętu jego miejscem przechowywania jest Klub Krótkofalarski SP1ZHR przy Pomorskim Hufcu Harcerzy w Koszalinie ul. Ks. J. Popiełuszki 2, będący klubem OT-22.

Przyjmującym i bezpośrednio odpowiedzialnym za sprzęt jest kierownik klubu, kol. Lech  SP1FQN. Będzie on sprawował pieczę na w/w sprzętem, w tym i jego przechowywanie, oraz prowadził  ewidencję wypożyczeń i eksploatacji sprzętu.

Każda potrzeba wypożyczenie powinna być wcześniej zgłoszona do Zarządu OT22, który potwierdzi zasadność wypożyczenia sprzętu. Po akceptacji i uzgodnieniu terminu użyczający będzie mógł pobrać sprzęt od Lecha SP1FQN potwierdzając odbiór stosownym  protokołem odbioru.

Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu i zobowiązuje się do jego zwrotu w ustalonym terminie i w stanie niepogorszonym, jak również pokrywać ewentualne koszty naprawy lub wymiany w przypadku uszkodzenia.

Jerzy SQ2NIA, prezes OT22

Kategorie: Komunikaty

SQ2NIA

SQ2NIA

Prezes Zarządu OT22 PZK / Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
OT22 PZK